Από τη βιβλιοθηκονομία στην επιστήμη της πληροφόρησης : μελέτες προς τιμήν του Γ. Μ. Κακούρη / επιμέλεια: Χρ. Παπατσικουράκης, Α. Σίτας - 1η εκδ. - Αθήνα : Τυπωθήτω, 2005 - 393 σ. ; 24 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφικές σημειώσεις και ευρετήριο

9604022393 : 20.00 Euro


Γνώση, Διαχείρισή της
Βιβλιοθηκονομική εκπαίδευση
Βιβλιοθήκες--Πληροφόρηση, Τεχνολογία της
Βιβλιοθηκονομία--Τεχνολογικές καινοτομίες
Πληροφοριακός αλφαβητισμός
Ταξινομικό Δεκαδικό Σύστημα Dewey
Library education
Library science--Technological innovations
Libraries--Information technology
Library science
Information literacy
Classification, Dewey decimal
Information science
Knowledge management

020.9
Bissell Library Home | Bissell Hours Eleftheriades Library Home | Eleftheriades Hours
American College of Thessaloniki
Bissell Library
17 Sevenidi ST, Thessaloniki, GR 55535 | Tel: +302310398390 | Fax:+3023103989392 | Email: actlib@act.edu
Anatolia College
Eleftheriades Library
50 Kennedy Ave, Thessaloniki, GR 55510 | P.O. Box 21021 | Tel: +302310398352 | E-mail: aclib@anatolia.edu.gr
Powered by Koha